عزاداری بیوت مراجع با حضور رئیس مجلس - قم

محمدعلی مریزاد

حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت آیت الله نوری همدانی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت آیت الله نوری همدانی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت آیت الله نوری همدانی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت آیت الله نوری همدانی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت آیت الله نوری همدانی
 آیت الله مکارم شیرازی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت آیت الله مکارم شیرازی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت آیت الله مکارم شیرازی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت آیت الله وحید خراسانی
آیت الله وحید خراسانی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت آیت الله وحید خراسانی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری موسسه اسرا
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری موسسه اسرا
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری موسسه اسرا
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت آیت الله صافی گلپایگانی
عزاداری بیوت مراجع با حضور رئیس مجلس - قم
حضور علی خمینی درعزاداری بیت مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی درعزاداری بیت مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی
عیادت رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله حائری شیرازی
عیادت رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله حائری شیرازی
عیادت رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله حائری شیرازی
رئیس مجلس در تکیه حاج سید حسن قم، از تابلوهای نقاشی که نقوش آن مربوط به واقعه عاشورا و ورود اهل بیت(ع) به سرزمین شام است، رونمایی کرد.
رئیس مجلس در تکیه حاج سید حسن قم، از تابلوهای نقاشی که نقوش آن مربوط به واقعه عاشورا و ورود اهل بیت(ع) به سرزمین شام است، رونمایی کرد.
عزاداری بیوت مراجع با حضور رئیس مجلس - قم
عزاداری بیوت مراجع با حضور رئیس مجلس - قم