عزاداری شب هشتم ماه محرم

محمدحسن اصلانی

عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع) و هیئت میثاق با شهدا و دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم در هیئت عبدالله ابن حسن(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم- دانشگاه امام صادق(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم- دانشگاه امام صادق(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم- دانشگاه امام صادق(ع)
عزاداری شب هشتم ماه محرم- دانشگاه امام صادق(ع)