کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر

علیرضا وثیق انصاری

کاروان نمادین ورود به کربلا - خمینی شهر در برگیرنده مجموعه ای از کاروان ها و نمادهای مختلف حق و باطل است که از اذان ظهر روز هشتم محرم حرکت و با عبور از محلات مختلف خمینی شهر، در هنگام اذان مغرب به کار خود پایان می دهد.

کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر
کاروان نمادین ورود به کربلا در خمینی شهر