تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران

محمدمهدی دورانی

تجمع هیأت‌ها و عزاداران حسینی استان اردبیل مقیم تهران عصر امروز جمعه هفتم مهر ماه در میدان امام حسین(ع) برگزار شد.

تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران
تجمع عزاداران اردبیلی مقیم تهران