آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمار

عرفان کوچاری

هر ساله مراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمار, منقطه چهاردانگه ساری با حضور اهالی منقطه از شش روستای بالاده، پایین ده، تیله بن، قلعه، میرافضل و واوسرنو به صورت سنتی و همراه داشتن نخل و علم عزاداری‬‎ که قدمتی در حدود ۳۰۰ سال دارد در امامزاده میرافضل این منطقه برگزار می شود.

مراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمارمراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمار
فلای تو دی