آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی

حامد ملک‌پور

ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه عصر امروز دوشنبه ۱۰ مهرماه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی قبل از دیدار با رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیهورود ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به محل دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیعلی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیههیئت همراه رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیدیدار ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
فلای تو دی