مراسم آئینی شور شیدایی

سیدمحمدسعید سجادی

نخستین دوره مراسم آئینی اقوام ایرانی از استان های مختلف کشور با عنوان شور شیدایی در باغ کتاب تهران برگزارشد.

مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
مراسم آئینی شور شیدایی در باغ کتاب تهران
باغ کتاب تهران
باغ کتاب تهران
باغ کتاب تهران
باغ کتاب تهران
باغ کتاب تهران
باغ کتاب تهران
باغ کتاب تهران