بازار سنتی سنقر - کرمانشاه

فرزاد منتی

در شهرستان تاریخی سنقر از توابع استان کرمانشاه بازارچه ها و بازارهای متعددی از جمله ( کفش دوزها- مسگران- بزازان و ...) وجود داشته است که قدمت آن به دوران صفوی و قاجار باز می گردد.متأسفانه به دلیل بی توجهی و ساخت و سازهای غیر اصولی یا تخریب و یا آسیب جدی دیده است و جز چند حجره ،چیزی از آن شکوه ومیراث گرانقدر باقی نمانده است .

بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بازار سنتی سنقر - کرمانشاه
بلیط قطار