حضور امیر پوردستان در خبرگزاری تسنیم

محمد حسن‌زاده

امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در جریان بازدید از خبرگزاری تسنیم با مجید قلی‌زاده مدیرعامل و جمعی از مدیران خبرگزاری تسنیم دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
بازدید امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تحریریه خبرگزاری تسنیم
بازدید امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تحریریه خبرگزاری تسنیم
بازدید امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تحریریه خبرگزاری تسنیم
بازدید امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تحریریه خبرگزاری تسنیم
بازدید امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تحریریه خبرگزاری تسنیم
بازدید امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تحریریه خبرگزاری تسنیم
بازدید امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تحریریه خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجید قلی‌زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم
بازدید امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تحریریه خبرگزاری تسنیم
بازدید امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تحریریه خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خبرگزاری تسنیم
امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
عنوان امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده‌کل ارتش جمهوری اسلامی ایران