احراز هویت دو شهید گمنام در دانشگاه امام حسین(ع)

مسعود شهرستانی

احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس که در دانشگاه امام حسین(ع) مدفون شده بودند عصر امروز با حضور خانواده های این شهیدان و امت شهید پرور برگزار شد. شهید مجتبی کریمی ۱۷ ساله و شهید علی جنگروی که در عملیات رمضان به شهادت رسیدند امروز احراز هویت شدند.

احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)
احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه امام حسین(ع)