همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و ۸ سال دفاع مقدس

حسین ظهروند

حضور عفت مرعشی همسر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
اشرف بروجردی رئیس کتابخانه ملی ایران در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
حضور سردار حسین علایی در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8سال دفاع مقدس
سخنرانی فاطمه هاشمی دختر ارشد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
همایش آیت‌الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس
همایش آیت‌الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس
سخنرانی حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
همایش آیت‌الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس
سخنرانی حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
یاسر هاشمی در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
سخنرانی حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
حضور محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
حضور محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
همایش آیت‌الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس
همایش آیت‌الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس
همایش آیت‌الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس
همایش آیت‌الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس
همایش آیت‌الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس
حضور محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
حضور مهمانان خارجی در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
همایش آیت‌الله هاشمی و 8 سال دفاع مقدس
سخنرانی محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در همایش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 8 سال دفاع مقدس