۲۹ روز مانده به اربعین

دل بریدن، پرِ پرواز حسینیّون است، هر که از خود گذرد در سفر کرب‌و‌بلاست

29 روز مانده به اربعین