ایران ۴ - ۰ آلمان

ایران ۴ - ۰ آلمان

ایران 4 - 0 آلمان