مانور نیروهای یگان ویژه ناجا

حسین ظهروند

مانور نیروهای یگان های ویژه نیروی انتظامی با حضور سفرا، کارداران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مستقر در تهران و سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مقر یگان ویژه برگزار شد.

ادای احترام به مقام شهید گمنام توسط فرماندهان ناجا و سفرا، کارداران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مستقر در تهران
حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه و سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در هشتمین نشست نیروی انتظامی با سفرا، کارداران و نمایندگان سازمان بین‌المللی مستقر در تهران
سخنرانی حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه در هشتمین نشست نیروی انتظامی با سفرا، کارداران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مستقر در تهران
حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه و سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در هشتمین نشست نیروی انتظامی با سفرا، کارداران و نمایندگان سازمان بین‌المللی مستقر در تهران
یگان ویژه اسب سواران نیروی انتظامی
مانور نیروهای یگان ویژه ناجا
یگان ویژه اسب سواران نیروی انتظامی
یگان ویژه اسب سواران نیروی انتظامی
سلاح کشی نیروی های یگان ویژه و نوپو
تیراندازی به سیبل و بادکنک توسط یگان های ویژه و نوپو
مانور نیروهای یگان ویژه ناجا
سلاح کشی نیروی های یگان ویژه و نوپو
مانور نیروهای یگان ویژه ناجا
عملیات راپل نیروهای یگان ویژه ناجا
سلاح کشی نیروی های یگان ویژه و نوپو
عملیات راپل نیروهای یگان ویژه ناجا
راپل نیروی های ویژه پلیس درحالت فرشته
سلاح کشی نیروی های یگان ویژه و نوپو
سلاح کشی نیروی های یگان ویژه و نوپو
نصب دوربین روی لباس پلیس
مانور نیروهای یگان ویژه ناجا
مانور نیروهای یگان ویژه ناجا
مانور نیروهای یگان ویژه ناجا
عملیات واحد سگ‌های یگان ویژه انتظامی (سپکا)
عملیات واحد سگ‌های یگان ویژه انتظامی (سپکا)
عملیات واحد سگ‌های یگان ویژه انتظامی (سپکا)
عملیات واحد سگ‌های یگان ویژه انتظامی (سپکا)
عملیات واحد سگ‌های یگان ویژه انتظامی (سپکا)
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
عملیات رهایی گروگان نیروی های نوپو
مانور نیروهای یگان ویژه ناجا
مانور نیروهای یگان ویژه ناجا
مانور نیروهای یگان ویژه ناجا
مانور نیروهای یگان ویژه ناجا