اردوی جهادی در روستای اسماعیل آباد کوچکلو

مسعود شهرستانی

اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید عصر دیروز چهارشنبه ۱۹ مهرماه با حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در روستای اسماعیل آباد کوچکلو واقع در ۷۰ کیلومتری تهران برگزار شد.

روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
اردوی جهادی گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو
روستای اسماعیل آباد کوچکلو
روستای اسماعیل آباد کوچکلو
روستای اسماعیل آباد کوچکلو
روستای اسماعیل آباد کوچکلو
حضور سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در جمع جهادگران گروه جهادی منتظران خورشید در روستای اسماعیل آباد کوچکلو