افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد

نیما نجف‌زاده

نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) کشور عصر دیروز چهارشنبه ۱۹ مهر توسط پروفسور سیدرضا خطیب در مشهد افتتاح شد.

افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد
افتتاح نخستین مرکز طب تسکینی (هاسپیس) - مشهد