مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس کرمانشاه

فرزاد منتی

مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه عصر دیروز چهارشنبه ۱۹ مهر با حضور سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا برگزار شد. مرکز فرهنگی دفاع مقدس کرمانشاه در زمینی به وسعت ۱۵ هکتار در ورودی شرقی کرمانشاه جنب پادگان توحید احداث می‌شود​.

سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
سخنرانی سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
سخنرانی سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
سخنرانی سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه توسط سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا
سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا و هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه
سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در مراسم کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه