نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ

فؤاد اشتری

نشست محمدعلی نجفی شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ صبح امروز پنج‌شنبه ۲۰ مهر در ساختمان ایران زمین برگزار شد.

نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ
نشست شهردار تهران با فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ