دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد

حسین ظهروند

دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران
مهدی رحمتی دروازه بان تیم فوتبال استقلال تهران
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
حامد لک دروازه بان تیم فوتبال فولاد خوزستان
وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
حامد لک دروازه بان تیم فوتبال فولاد خوزستان
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
حامد لک دروازه بان تیم فوتبال فولاد خوزستان
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد
وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران
وینفرد شفر، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران
حامد لک دروازه بان تیم فوتبال فولاد خوزستان
حامد لک دروازه بان تیم فوتبال فولاد خوزستان