۱۶ روز مانده به اربعین

زودتر می رود آن کس که مهیّا باشد، مرد آن است که با سنّ کم آقا باشد

16 روز مانده به اربعین

پرواز خارجی