از این عصبانیت بمیر

نماهنگ | از این عصبانیت بمیر

از این عصبانیت بمیر

پرواز خارجی