یادواره شهدای طلبه مدافع حرم

سیدمحمدحسن میرعمادی

مراسم یادواره شهدای طلبه مدافع حرم بمناسبت سالگرد شهادت طلبه شهید محمدرضا دهقان در مدرسه عالی شهیدمطهری برگزار شد.

آیت الله امامی کاشانی در یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
امیرپوردستان در یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
پدر شهید محمدرضا دهقان
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم
 یادواره شهدای طلبه مدافع حرم