وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری

محمدمهدی دورانی

وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری
وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم شعبانعلی امیری