حاشیه‌های دربی ۸۵ پایتخت

مقداد مددی ، حسین ظهروند

دربی هشتادو پنج پایتخت با حاشیه هایی از جمله پرتاب سنگ و مواد محترقه از سوی تماشاچیان تیم استقلال در نیمه دوم بازی به سمت عکاسان حاضر در مسابقه همراه بود که در پی آن یکی از عکاسان از ناحیه سر دچار جراحت شد.

حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
در حاشیه دربی 85 پایتخت
در حاشیه دربی 85 پایتخت
در حاشیه دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
در حاشیه دربی 85 پایتخت
در حاشیه دربی 85 پایتخت
در حاشیه دربی 85 پایتخت
در حاشیه دربی 85 پایتخت
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
پرتاب سنگ و مواد محترقه به سمت عکاسان حاضر در دربی 85
در حاشیه دربی 85 پایتخت
در حاشیه دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت
حاشیه‌های دربی 85 پایتخت