تشییع پیکر ۲ شهید مدافع حرم و ۵ شهید دفاع مقدس - اصفهان

علی خدایی

پیکرهای دو شهید مدافع حرم حسین آقادادی و حجت‌الاسلام احمد قنبری به همراه پنج شهید دفاع مقدس سیف‌الله آقا تهرانی، محمد آقاجهانگیری، غلامرضا یلبویی، علی اصغر شبانی و محسن ملیکان از میدان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان تشییع شد.

مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
عنوان مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
عنوان مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان
مراسم تشییع پیکر 2 شهید مدافع حرم و 5 شهید دفاع مقدس - اصفهان