رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق

خبرگزاری تسنیم

به همت متخصصان دفاعی کشورمان، با حضور وزیر دفاع از سامانه پیشرفته راداری "آفاق" رونمایی شد.

رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق
رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق
رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق
رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق
رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق
رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق
رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق
رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق
رونمایی از سامانه پیشرفته راداری آفاق