نشست خبری هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت - اصفهان

محمد حسن‌زاده

رزمایش نیروی هوایی ارتش، هفتمین رزمایش فدائیان حریم ولایت با شرکت کلیه پایگاه‌های نهاجا و با محوریت پایگاه اصفهان از صبح فردا آغاز می‌شود.در این مرحله ده‌ها فروند از انواع هواپیماهای شکاری بمب‌افکن، ترابری سنگین و نیمه‌سنگین، سوخت‌رسان، شکاری رهگیر و شناسایی، گشت هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین به‌مدت ۲ روز به انجام رزمایش خواهند پرداخت.

کنفرانس خبری امیر سرتیپ مسعود روزخوش فرمانده پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان
کنفرانس خبری امیر سرتیپ مسعود روزخوش فرمانده پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان
کنفرانس خبری امیر سرتیپ مسعود روزخوش فرمانده پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان
امیر سرتیپ مسعود روزخوش فرمانده پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان
امیر سرتیپ مسعود روزخوش فرمانده پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان
مراحل آماده سازی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت -اصفهان