آخرین اخبار | آرشیو اخبار

تئاتر آئینی نفس المهموم

سیدمحمدحسن میرعمادی

"تئاتر آئینی نفس المهموم" بازسازی واقعه عاشوراست که به همت مرکز هنر های نمایشی انقلاب اسلامی و همکاری عتبه العلویه در نجف اشرف برگزار می شود .

تئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهمومتئاتر آئینی نفس المهموم
الی گشت
;