سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه

فرزاد منتی

با حضور ۴۰۰ ناشر داخلی،سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی شهر کرمانشاه افتتاح شد.

سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه
سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه