23 / 1

فرزاد منتی

با حضور ۴۰۰ ناشر داخلی،سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی شهر کرمانشاه افتتاح شد.

بلیط قطار