اینفوگرافیک/ ۱۰ توصیه ضروری در زمان وقوع زلزله

ذکر چند نکته در هنگام وقوع زلزله پس از حفظ خونسردی بسیار حائز اهمیت است

اینفوگرافیک/ 10 توصیه ضروری در زمان وقوع زلزله