ذکر چند نکته در هنگام وقوع زلزله پس از حفظ خونسردی بسیار حائز اهمیت است

1 / 1


بلیط قطار