پشت صحنه سریال هیات مدیره

حسین ظهروند

سریال «هیات مدیره» امروز به کارگردانی مازیار میری در شبکه پنج کلید خورد و احسان کرمی و حدیث میرامینی جلوی دوربین رفتند.

 مازیار میری کارگردان سریال هیات مدیره
حدیث میرامینی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
حدیث میرامینی ، مازیار میری و احسان کرمی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
 مازیار میری کارگردان سریال هیات مدیره
 احسان کرمی
حدیث میرامینی و احسان کرمی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
حدیث میرامینی و احسان کرمی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
حدیث میرامینی
حدیث میرامینی
حدیث میرامینی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
پشت صحنه سریال هیات مدیره
 مازیار میری کارگردان سریال هیات مدیره و مجید زین العابدین مدیر شبکه پنج سیما در پشت صحنه سریال هیات مدیره
حدیث میرامینی
 احسان کرمی
حدیث میرامینی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
حدیث میرامینی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
پشت صحنه سریال هیات مدیره
حدیث میرامینی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
حدیث میرامینی ، مازیار میری و احسان کرمی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
حدیث میرامینی ، مازیار میری و احسان کرمی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
 مازیار میری کارگردان سریال هیات مدیره و و احسان کرمی در پشت صحنه سریال هیات مدیره
 مازیار میری کارگردان سریال هیات مدیره و مجید زین العابدین مدیر شبکه پنج سیما در پشت صحنه سریال هیات مدیره
پشت صحنه سریال هیات مدیره
پشت صحنه سریال هیات مدیره
 مازیار میری کارگردان سریال هیات مدیره
پشت صحنه سریال هیات مدیره
 مازیار میری کارگردان سریال هیات مدیره
 احسان کرمی
علی خودسیانی نویسنده سریال هیات مدیره
پشت صحنه سریال هیات مدیره