سرپل ذهاب پس از زلزله

علیرضا وثیق انصاری

تخریب بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
تخریب بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
تخریب بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
تخریب بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
تخریب بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
تخریب بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
تخریب بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
تخریب بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
تخریب بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
 آواربرداری و تخلیه منازل در سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب
امداد رسانی به زلزله زدگان سرپل ذهاب