مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی

وحید احمدی

مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی ظهر امروز دوشبه ۲۲ آبان ماه با حضور خانواده و دوستان شهید در معراج شهدای تهران برگزار شد

مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم حبیب بدوی