عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب

سیدمحمود حسینی

عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مناطق زلزله زده
سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مناطق زلزله زده
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
عملیات آوار برداری زلزله زدگان سرپل ذهاب
سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مناطق زلزله زده