مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی

مسعود شهرستانی

مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی صبح امروز سه شنبه ۲۳ آبان با حضور خانواده آن مرحومه و آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان در مسجد بقیه الله برگزار شد.

مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی