جمع آوری کمکهای مردم سنندج برای زلزله زدگان

کیوان فیروزه ای