جلسه مقام معظم رهبری با سران سه قوه

خبرگزاری تسنیم

دیدار سران سه قوه و مسئولان نظام با مقام معظم رهبری
دیدار سران سه قوه و مسئولان نظام با مقام معظم رهبری
دیدار سران سه قوه و مسئولان نظام با مقام معظم رهبری
دیدار سران سه قوه و مسئولان نظام با مقام معظم رهبری
دیدار سران سه قوه و مسئولان نظام با مقام معظم رهبری
دیدار سران سه قوه و مسئولان نظام با مقام معظم رهبری
دیدار سران سه قوه و مسئولان نظام با مقام معظم رهبری
دیدار سران سه قوه و مسئولان نظام با مقام معظم رهبری