اهداء خون و جمع آوری کمکهای مردمی برای زلزله زدگان -تبریز

مسعود فردی انور