بازگشت ۱۳۹ کودک کار به تحصیل توسط مجموعه زندگی خوب

عباس شریعتی

جشن بازگشت به تحصیل و برنامه مدرسه غیر رسمی مجموعه جهاد اجتماعی زندگی خوب برای یکصد و سی و نه کودک کار و محروم از تحصیل استان البرز در فرهنگسرای کوثر کرج برگزار شد.