خسارات زلزله در روستاهای کرمانشاه

عبدالرحمن رافتی

در حادثه زلزله استان کرمانشاه روستاهای اطراف سرپل ذهاب از جمله میر میرو،کوئیک حسنی و کوئیک عزیزی که به کانون زلزله نزدیک بوده اند به صورت صد در صدر تخریب شده اند.