ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی

محمدحسین موحدی نژاد

مراسم ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی صبح امروز چهارشنبه حضور خانواده آن مرحومه و آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان برگزار شد.

ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی
ختم مادر آیت الله مدرسی یزدی