38 / 1

عباس شریعتی

ایستگاه چندمنظوره مؤسسه زندگی خوب شامل خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، تست هپاتیت و ایدز، تزریق واکسن هپاتیت، مشاوره، مددکاری و حمایت تحصیلی با مشارکت شبکه هپاتیت در منطقه حصارک کرج برگزار شد.

پرواز خارجی