مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ

رضا حاتمی

مراسم هفته وحدت هر ساله به مناسب این هفته در جزیره خارگ برگزار میشود.این مراسم شامل برنامه هایی از قبیل مولودی خوانی و مراسم مذهبی و سخرانی امام جمعه (اهل سنت و تشییع ) است.

مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ
مراسم هفته وحدت مسجد اهل سنت - جزیره خارگ