آخرین اخبار | آرشیو اخبار

محله های تهران - خیابان ایران

موحدی نژاد،عسگری،میرعمادی

خیابان ایران (عین الدوله) بخشی از محله دولت سابق، از محلات مهم تهران به شمار می آید.در این محله بازارچه، حمام و سقاخانه ای وجود دارد. باغ های خرم آقا علی آشتیانی (امین حضور) که از مقربین و نزدیکان ناصرالدین شاه بود در بخش جنوبی خیابان ایران که هنوز هم به سه راه امین حضور معروف است، قرار دارد. بافت بومی مردم این محله مذهبی هستند.

انتهای خیابان ایران -تقاطع خیابان مجاهدین اسلامابتدای خیابان ایران که بورس لوازم خانگی استبازار میوه تره بار فرهنگیان یکی از اصلی ترین بازارهای خیابان ایران استنمایی از دیوار نوشته ی قدیمی واقع در خیابان ایران فرش فروشی قدیمی واقع در خیابان ایرانمجموعه ی رزم انتظاران مهدی واقع در طبقه ی زیرین مسجد سادات اخوی زیر نظر استاد حاج احمد علماییبازسازی بافت قدیمی در خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانمغازه های قدیمی خیابان ایران تقاطع خیابان مهدوی پورنمایی از دارالقرآن قدیمی واقع در ابتدای خیابان ایران مسجد سادات اخوی یکی از مساجد خیابان ایران نبش خیابان قادری نمایی داخلی از یکی از مغازه های خیابان ایراننمایی از ساختمان قدیمی واقع در خیابان فیاض بخش که از اصلی ترین خیابان های منتهی به خیابان ایران استمقبره پنج شهید گمنام مسجد فائق واقع در خیابان فیاض بخشمحله های تهران - خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانیکی از قدیمی ترین مغازه های لباس فروشی واقع در خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانابتدای خیابان ایران که بورس لوازم خانگی استدارالتحفیظ قرآن کریم از قدیمی ترین و اصلی ترین دارالقرآن های محله ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانخیابان قادری از اصلی ترین خیابان هایی است که به خیابان ایران منتهی می‌شودمحله های تهران - خیابان ایرانمغازه های قدیمی خیابان ایران تقاطع خیابان مهدوی پورمحله های تهران - خیابان ایراناز مغازه های قدیمی خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانیکی از کوچه های خیابان ایران که به ساختمان های مجلس شورای اسلامی منتهی می‌شودمحله های تهران - خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایرانکاسبان محلی بورس لوازم خانگیمحله های تهران - خیابان ایرانمحله های تهران - خیابان ایران
فلای تو دی