محله های تهران - خیابان ایران

موحدی نژاد،عسگری،میرعمادی

خیابان ایران (عین الدوله) بخشی از محله دولت سابق، از محلات مهم تهران به شمار می آید.در این محله بازارچه، حمام و سقاخانه ای وجود دارد. باغ های خرم آقا علی آشتیانی (امین حضور) که از مقربین و نزدیکان ناصرالدین شاه بود در بخش جنوبی خیابان ایران که هنوز هم به سه راه امین حضور معروف است، قرار دارد. بافت بومی مردم این محله مذهبی هستند.

انتهای خیابان ایران -تقاطع خیابان مجاهدین اسلام
ابتدای خیابان ایران که بورس لوازم خانگی است
بازار میوه تره بار فرهنگیان یکی از اصلی ترین بازارهای خیابان ایران است
نمایی از دیوار نوشته ی قدیمی واقع در خیابان ایران
فرش فروشی قدیمی واقع در خیابان ایران
مجموعه ی رزم انتظاران مهدی واقع در طبقه ی زیرین مسجد سادات اخوی زیر نظر استاد حاج احمد علمایی
بازسازی بافت قدیمی در خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
مغازه های قدیمی خیابان ایران تقاطع خیابان مهدوی پور
نمایی از دارالقرآن قدیمی واقع در ابتدای خیابان ایران
مسجد سادات اخوی یکی از مساجد خیابان ایران نبش خیابان قادری
نمایی داخلی از یکی از مغازه های خیابان ایران
نمایی از ساختمان قدیمی واقع در خیابان فیاض بخش که از اصلی ترین خیابان های منتهی به خیابان ایران است
مقبره پنج شهید گمنام مسجد فائق واقع در خیابان فیاض بخش
محله های تهران - خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
یکی از قدیمی ترین مغازه های لباس فروشی واقع در خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
ابتدای خیابان ایران که بورس لوازم خانگی است
دارالتحفیظ قرآن کریم از قدیمی ترین و اصلی ترین دارالقرآن های محله ایران
محله های تهران - خیابان ایران
خیابان قادری از اصلی ترین خیابان هایی است که به خیابان ایران منتهی می‌شود
محله های تهران - خیابان ایران
مغازه های قدیمی خیابان ایران تقاطع خیابان مهدوی پور
محله های تهران - خیابان ایران
از مغازه های قدیمی خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
یکی از کوچه های خیابان ایران که به ساختمان های مجلس شورای اسلامی منتهی می‌شود
محله های تهران - خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران
کاسبان محلی بورس لوازم خانگی
محله های تهران - خیابان ایران
محله های تهران - خیابان ایران