کاریکاتور/ دهقان‌فداکار از قطار زندگی جا ماند!

ریزعلی خواجوی معروف به دهقان فداکار که به دلیل عارضه ریوی در بیمارستان بستری بود، حالا پس از چالش ‌های فراوان و فراز و فرودهای بسیار، دهقان فداکار از قطار زندگی جا ماند.

کاریکاتور/ دهقان‌فداکار از قطار زندگی جا ماند!
بلیط قطار