1 / 1

با وجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت دریافت آبونمان در قبوض گاز ،این شرکت همچنان از مشترکان خود آبونمان دریافت می کند. این درحالی است که شرکت ملی گاز پاسخ گوی این بی توجهی به حقوق شهروندی نیست.

بلیط قطار