افتتاح همزمان ۳۰۰۶ واحد مسکن مهر پردیس

محمدحسین موحدی نژاد

افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
افتتاح همزمان 3006 واحد مسکن مهر پردیس
حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه وشهرسازی