افتتاح همزمان ۳۰۰۶ واحد مسکن مهر پردیس

محمدحسین موحدی نژاد