بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه

مجتبی اسماعیل زاده

بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه
بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه