بارش نخستین برف پاییزی در ارومیه

مجتبی اسماعیل زاده